Innovatie bij een West-Vlaamse KMO

In bi­o­bak­ke­rij De Trog gaan tra­di­tie en high­tech hand in hand. Het Ie­per­se be­drijf is een van de eer­ste in België dat met smart­glas­ses werkt. ‘We heb­ben de fou­ten­last met twee derde ver­min­derd.’

Wie de pro­duc­tie­hal van bi­o­bak­ke­rij De Trog be­treedt, heeft even de in­druk dat hij de cho­co­la­de­fa­briek van Roald Dahls Willy Wonka bin­nen­gaat, of toch het equi­va­lent daar­van met brood. De hal is reus­ach­tig en er ge­beurt zo­veel te­ge­lij­ker­tijd dat je ogen te­kort­komt. Werk­ne­mers in blau­we ruit­jes­broe­ken en witte T-shirts lopen af en aan, en over­al staan hoog­tech­no­lo­gi­sche kneedro­bots, snij­ma­chi­nes en ovens te ron­ken.

‘Veel men­sen zijn ver­baasd als ze hier voor het eerst komen’, zegt Peter Ro­dri­gues, een van de drie zaak­voer­ders. ‘Een bi­o­lo­gisch be­drijf wordt vaak ge­as­so­ci­eerd met iets klein­scha­ligs. Men­sen ver­wach­ten een schuur waar een paar man brood staat te bak­ken, geen grote on­der­ne­ming en zeker geen in­no­va­tie.’

Bij De Trog wer­ken zo’n vijf­tig men­sen onder wie meer dan twin­tig ge­di­plo­meer­de bak­kers. Zij bak­ken dag in dag uit dui­zen­den bro­den, sand­wi­ches en kof­fie­koe­ken die in heel Vlaan­de­ren ver­deeld wor­den onder Del­hai­ze, Bio-Pla­net, EXKI en een rist ho­re­ca­groot­han­dels, su­per­mark­ten, na­tuur­voe­dings­win­kels en res­tau­rants.

Hand­werk is niet weg te den­ken uit een am­bach­te­lijk be­drijf, maar dat be­te­kent niet dat er geen ruim­te is voor in­no­va­tie, in­te­gen­deel. In het dis­tri­bu­tie­cen­trum van de bak­ke­rij waan je je op de set van een sci­en­ce­fic­ti­on­film. Het per­so­neel dat de be­stel­lin­gen klaar­maakt, loopt sinds ja­nu­a­ri met smart­glas­ses rond. Yves, die al vier de­cen­nia bij De Trog werkt, is en­thou­si­ast: ‘Die bril is zo mak­ke­lijk dat je moet op­let­ten dat je je aan­dacht niet ver­liest.’

De Trog ge­bruikt niet de be­faam­de Goog­le Glass-bril­len - die zijn in Eu­ro­pa nog niet te ver­krij­gen -, maar een ge­lijk­aar­dig pro­duct ont­wik­keld door het Ame­ri­kaan­se be­drijf Vuzix.

Las­ti­ge taak

Met het sys­teem wil de bi­o­bak­ker zijn klan­ten­ser­vi­ce ver­be­te­ren. ‘De nacht­ploeg stond tel­kens weer voor een las­ti­ge taak’, legt Ro­dri­gues uit. ‘Zij maakt de be­stel­lin­gen van dag­ver­se pro­duc­ten klaar. Een com­plex werk, want het gaat om 50 brood­soor­ten die naar 150 klan­ten moe­ten, tel­kens in aan­ge­pas­te hoe­veel­he­den en in een korte tijd­span­ne. Vroe­ger werk­ten we met pa­pier. Maar elke dag klaag­den klan­ten over ver­keer­de le­ve­rin­gen.’

Ro­dri­gues riep daar­om de hulp IT-ex­pert Dirk Ma­theus­sen in om het ver­deel­pro­ces te op­ti­ma­li­se­ren. ‘De be­staan­de sys­te­men waren niet op­ti­maal’, zegt Ma­theus­sen. ‘Ofwel waren er hoge in­ves­te­rings­kos­ten aan ver­bon­den, ofwel was het sys­teem niet flexi­bel ge­noeg. Smart­glas­ses leken de beste op­los­sing.’

Ma­theus­sen be­sloot met het M100 model van Vuzix te wer­ken. In af­wach­ting van de com­mer­ci­a­li­se­ring van de smart­bril ont­wierp hij een ta­blet­ap­pli­ca­tie. ‘Met de ta­blet scant de ver­de­ler een code waar­door hij ziet hoe­veel items een klant van een be­paald pro­duct heeft be­steld’, legt hij uit. ‘We heb­ben de fou­ten­last zo met twee derde ge­re­du­ceerd.’

Toen de smart­bril van Vuzix in de­cem­ber op de markt kwam, hoef­de Ma­theus­sen slechts mi­nie­me aan­pas­sin­gen te maken omdat de bril en de ta­blet­ap­pli­ca­tie al­le­bei op An­droid draai­en.

‘In plaats van te scan­nen kij­ken de ver­de­lers naar de code van een klant, waar­na ze op een scherm­pje in de bril zien hoe­veel pro­duc­ten die vraagt.’

Via een we­bap­pli­ca­tie kan de ver­de­ling wor­den op­ge­volgd. Ma­theus­sen ziet al­leen voor­de­len. ‘De smart­bril vangt de be­per­kin­gen van de an­de­re sys­te­men op.’

Veel ef­fi­ciënter

Al­le­maal goed en wel, maar hoe is het om acht uur lang met zo’n smart­bril te wer­ken? ‘Voor wie con­tact­len­zen draagt zoals ik is het even wen­nen’, zegt Ibo. Yves is hon­derd pro­cent po­si­tief en ook zijn col­le­ga Mar­ti­ne ziet geen na­de­len. ‘Het is een han­dig sys­teem’, zegt ze ter­wijl ze een palet voor­ver­pak­te brui­ne pis­to­lets ver­deelt. ‘In vijf mi­nu­ten heb je het ge­leerd.’ Wie haar bezig ziet, zou den­ken dat ze nooit an­ders heeft ge­kend, zo snel en ge­rou­ti­neerd gaat Mar­ti­ne te werk. Over hoofd­pijn klaagt ze niet. ‘Het grote voor­deel is dat ik nu mijn han­den vrij heb’, zegt ze. ‘Ik ben veel ef­fi­ciënter.’

Bron: De Tijd

Auteur: De Tijd

Meer nieuws
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube