IWT lanceert een nieuwe oproep voor Baekeland- en Innovatiemandaten

Het IWT lanceert een nieuwe oproep voor Baekeland- en Innovatiemandaten, met deadline voor indiening op 7 maart 2016 ('s middags).

Baekeland mandaten:

Met Baekeland-mandaten wil het IWT individuele onderzoekers de kans bieden een doctoraat uit te voeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. We voorzien in cofinanciering van de personeels- en werkingskosten die gepaard gaan met de projectuitvoering.
Bij het Baekeland-mandaat is enerzijds een Vlaams bedrijf betrokken; dit bepaalt de strategische oriëntatie van het project en zorgt voor cofinanciering. Anderzijds staat een Vlaamse universiteit in voor de begeleiding naar en de toekenning van een doctoraat volgens de gangbare kwaliteitsnormen. Ook andere kennisinstellingen - strategische onderzoekscentra, onderzoeksinstituten, hogescholen, enz. - kunnen optreden als gastinstelling voor de doctorandus, indien zij samenwerken met een promotor verbonden aan een Vlaamse universiteit.

Innovatiemandaten:

Innovatiemandaten zijn gericht op postdoctorale onderzoekers die zich willen bekwamen in valorisatie van hun onderzoeksresultaten naar de bedrijfswereld, hetzij naar een bestaand bedrijf, hetzij naar een nog op te richten bedrijf.
De doelstelling is om een brug te slaan tussen de academische wereld en de bedrijfswereld en drempelverlagend te werken voor onderzoekers om de stap te zetten naar de bedrijfswereld. Tijdens de uitvoering van het mandaat wordt de mobiliteit van onderzoekers tussen academische en industriële wereld aangemoedigd.
De projecten die uitgevoerd worden in dit steunkanaal zijn projecten van strategisch basisonderzoek met wetenschappelijke uitdagingen waarvan de risicograad nog te hoog ligt om reeds als een O&O-bedrijfsproject te kunnen worden uitgevoerd. Er is aldus een sterke input vanuit de kennisinstellingen, maar met een valorisatiefinaliteit die bij de bedrijfswereld ligt.

Meer nieuws
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube