Machinebouw, elektronica en smart products | TETRA-projecten 2018 |


AR 4 SMART OM bouwprojecten

Hoe kunnen we Augmented Reality gebruiken in de Maintain & Operate fase van een gebouwd object tussen de verschillende partijen om snel, gericht en adequaat te reageren om de gebruikers een maximale gebruikerstevredenheid te garanderen?
De laatste jaren is de Vlaamse bouwsector in transformatie: bouwbedrijven en -organisaties innoveren en trekken daarbij volop de kaart van de digitalisering. Digitale tools worden almaar belangrijker om een bouwproject technisch-economisch efficiënt vorm te geven, te organiseren en te managen, van ontwerp over uitvoering tot oplevering en gebruik.

Download pdf - Bekijk een kort filmpje op YouTube


Duurzame Koelsystemen

In de toekomst zullen duurzame manieren van koeling sterk aan belang toenemen. Er zijn echter nog heel wat vragen naar de prestaties van deze systemen in de praktijk en voor velen ontbreekt het nog aan ervaring om tot het plaatsen van deze installaties over te gaan. Hoe kunnen deze correct geselecteerd en gedimensioneerd worden, waarop moet je letten bij de keuze en installatie van deze systemen, welke toestellen zijn er op de markt, … Daar willen met dit onderzoeksproject een antwoord op geven.
Systemen die we willen bekijken zijn onder andere: passieve koeling met grondboringen, buitenlucht, SWW productie met koeling op ventilatielucht, absorptiekoeling (bijvoorbeeld i.c.m. zonneboiler, warmtenet, …), koelbalken, oppervlaktekoeling (vloer, muur, plafond) en ventilo-convectoren.

Download pdf


EConIM - Energy Comsumption in Injection Moulding

Voor een kunststofverwerker bestaat de totale energiekost bij het spuitgieten van een product uit meer dan enkel en alleen het machineverbruik. In totaal spelen vier domeinen een rol bij de bepaling van het totale energieverbruik: machine, productgeometrie, aanwezige periferie en het eventuele gebruik van nieuwe innovatieve productietechnieken. De bijdrage uit elk van deze vier domeinen bepaalt de totale energiekost van een gespuitgiet onderdeel.
Als resultaat van dit project zal een berekeningstool ontwikkeld worden die in staat is om de totale energiekost te bepalen. Op basis van de inputdata uit de vier vernoemde domeinen zal een machine-, proces- en productspecifiek energieverbruik berekend worden. Deze tool zal de gebruiker in staat stellen zijn spuitgietproces in vier domeinen bij te sturen en energie-efficiënter te maken.

Download pdf


Immersive training

360° video en Virtual Reality zijn bij het grote publiek vooral gekend van toepassingen in media en entertainment. Ze zorgen ervoor dat kijkers virtueel deel uitmaken van een gesimuleerde of gefilmde scene. De laatste jaren worden deze technologieën echter ook meer en meer ingezet voor training en opleiding, vooral in een industriële context. Ook Augmented Reality, waarbij een extra laag gelegd wordt op de realiteit, is aan een sterke opmars bezig op vlak van training en opleiding. Deze nieuwe technologieën kunnen de manier waarop werknemers, managers en zelfs klanten leren grondig wijzigen, ook in niet-industriële omgevingen. Ze hebben de kracht om cursisten op een interactieve manier te engageren en de leerefficiëntie sterk te verhogen, zowel off-site als on-site.

Download pdf


IMTECH+: Immersive technologies for location based customer experience

Immersieve technologieën hebben bij veel bedrijven intussen ingang gevonden in marketingcampagnes naar een ruim publiek. Toch blijft de inzet ervan momenteel vooral beperkt tot het demonsteren van een aantal mogelijkheden. Technologische vernieuwingen en een op locatie gebaseerde inzet van de technologie bieden nieuwe kansen voor de marketingmix van bedrijven of voor sterke belevingen op evenementen zoals beurzen, conferenties, product-demo’s of festivals.
Naast de standaard Virtual Reality bril, bieden tal van nieuwe, aanvullende hardware tools, camera’s en sensoren de mogelijkheid om naast beeld en geluid ook de andere zintuigen te prikkelen (vb. trillingen, geuren, warmte, luchtverplaatsingen, …). Nieuwe vormen van projectie laten dan weer toe om voorwerpen of personen via hologrammen tevoorschijn te laten komen. En innovatieve displays bieden steeds meer mogelijkheden tot interactie en integratie met de omgeving waarin ze worden geplaatst.

Download pdf


ipEconomics

We leven in een altijd maar sneller evoluerende wereld. De innovaties die op ons afkomen volgen elkaar met rasse schreden op. Terminologie als exponentiële groei, disruptieve technologie, bedrijfsmodellen en bijhorende innovatie zijn geen futuristische begrippen meer, maar zijn realiteit geworden. Ondernemingen moeten zich dus vandaag meer dan ooit wapenen tegen huidige en toekomstige concurrenten.
Tot op vandaag wordt Intellectueel Eigendom (IP) nog te vaak ingezet louter en alleen als beschermingsmechanisme, en vaak later in een ondernemingsproces. Dit terwijl IP een strategisch middel moet zijn, dat vanaf het eerste idee in een ontwikkelingsproces van een product of dienst een meerwaarde kan bieden ter ondersteuning van 'een business'. Niet alleen voor grote bedrijven, maar zeker ook voor KMO’s en dienstverleners in de IP-sector.

Download pdf


Machine Learning in the Cloud

De Machine Learning toolboxes, aangeboden door de grote Cloud Providers beloven dat developers met beperkte data science kennis in staat zijn om een webservice te bouwen die gebruikt maakt van Machine Learning. Die software wordt gebouwd met een browser gebaseerde tool die een drag-en-drop interface aanbiedt. Tientallen voorbeelden en kant en klare bibliotheken vereenvoudigen de job van de developer tot het kiezen van de juiste building blocks in een workflow.
Het leidt geen twijfel dat deze toolboxen een groot deel van het moeizame proces om inzichten en voorspellingen uit de data te puren sterk kunnen vereenvoudigen en automatiseren.
Dit project wil de investering (time to market, operationele kosten) om een slimme applicatie te bouwen verkleinen én duidelijk maken welke kennissprong een bedrijf moet maken om zelfstandig aan de slag te kunnen met ML toolboxen.

Download pdf


OPCoPID - Optimale ProcesControle door optimale afstelling van PID regelaars

In vele industriële sectoren staat het productieproces centraal. Hierbij is het afregelen van dit proces uitermate belangrijk voor de throughput en de kwaliteit van het product. In vele gevallen zijn regelaars echter empirisch en suboptimaal afgesteld of zijn deze afgeregeld zonder rekening te houden met mogelijke optredende storingen zoals een veranderende omgevingstemperatuur.
In het OPCoPID project wordt gefocust op het optimaal afstellen van industriële PID regelaars. Bestaande methodieken worden aangewend voor het ontwerp van geavanceerde PID regelaars (hier PID+). Het identificeren van het proces onder variabele operationele parameters is hier een belangrijk aspect en draagt bij tot het robuust ontwerp van een PID regelaar.

Download pdf


ReDeJoin: Repairable, detachable joining technology

De ecologische druk naar ontmantelbaarheid, recyclage, demonteerbaarheid van machines en constructies neemt toe, ten laste van de fabrikant en onder impuls van strenger wordende wetgeving. In het kader van de circulaire economie is een vooruitziende visie omtrent duurzaamheid van producten nodig. Dit project wil constructeurs en machinebouwers ondersteunen bij het breder invullen van duurzaamheid.
Voor multi-materiaalconstructies waarbij lassen en/of mechanisch verbinden gecombineerd wordt met (structureel) verlijmen wil dit project beschikbare methodes en technologieën inventariseren, guidelines opstellen en best practices implementeren.

Download pdf - Bekijk een kort filmpje op YouTube


Robotized Multi-axis Plastic Additive Manufacturing - RoMuPAM

Additive manufacturing (AM) has created added value in industry, medical sector and consumer market for producing single parts, small series or mass customized products. As of now most AM technologies create parts by stacking layer upon layer. This causes orthotropic behavior of AM parts and requires the need for support structure for overhanging parts. Having more than 3 axis to manipulate a printhead allows for curved additive manufacturing. This can overcome these issues and allows to lay tracks according to the loads.
Having multiple-axis also allows material to be added onto existing structures, which is especially useful for mass customization. Where a basic structure can be created and custom features can be added, according to specific needs.

Download pdf


Scan4stories - Belevingsvolle 3D-applicaties voor erfgoed en toerisme

Vanuit de culturele en de toeristische sector is de vraag naar belevingsvolle 3D-applicaties voor erfgoed groot. De vraag stelt zich zeker voor erfgoedsites die niet toegankelijk zijn. Deze kunnen via 3D-applicaties toch voorgesteld worden aan het publiek. Maar ook algemeen is er nood aan belevingsvolle 3D-applicatie voor erfgoed. Dit leidt immers tot waardecreatie, en bijgevolg tot een sterkere toeristische aantrekkingskracht.
Hiervoor is er nood aan een snellere en meer procedurele aanpak voor de aanmaak van 3D-content, zodat historische gebouwen en openbare plaatsen sneller te digitaliseren zijn. Op vandaag is dit proces nog te tijdsrovend en te werkintensief, en dus te duur, om tot een brede implementatie te komen.
Er is ook methodiek nodig om tot interactieve, immersieve content te komen aan de hand van een sterk verhaal, dat aanspreekt bij het publiek. Op vandaag zijn de bestaande cases vaak nog te weinig dynamisch en conceptueel niet sterk genoeg.

Download pdf


Slimme integratie van innovatieve systemen achter de meter

Installateurs, leveranciers & studiebureaus moeten hun kennis steeds verder uitbouwen in domeinen die voor hen op dit ogenblik minder of totaal onbekend zijn. Eén van de doelstellingen van dit project is dan ook om opleiding te voorzien voor installateurs en leveranciers van producten zodanig dat vernieuwende technologieën gecombineerd kunnen communiceren en tevens correct geïnstalleerd/gedimensioneerd worden. Zo wordt er geanticipeerd op foutief of onveilig afleveren van installaties in woningen. Daarnaast zal via demo-opstellingen en case studies aangetoond worden wat de toekomstmogelijkheden zijn en zal dit praktisch onderbouwd, vertaald worden naar de bredere doelgroep om zo de mogelijkheden in het steeds slimmer wordende energielandschap aan te pakken en hieruit nieuwe uitdagingen te creëren.

Download pdf


Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube